Fotografia ślubna i zdjęcia ślubne
Szukaj fotografa w Twoim mieście:

Polityka prywatności portalu fotograf-wesele.pl


Polityka prywatności
 

1. Postanowienia Ogólne

Definicje:

1.1. Serwis www.fotograf-wesele.pl jest prowadzony przez Grupę Portali Weselnych Spółka Cywilna Paweł Strykowski, Magdalena Strykowska, NIP: 547-211-50-90 (dalej jako Administrator lub Wydawca), który w zakresie opisanym w niniejszej Polityce Prywatności, jest administratorem danych osobowych Podmiotów Korzystających w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO). W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres pawel@mediabielsko.pl.

1.2.  Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu www.fotograf-wesele.pl (dalej „Serwis” lub „Serwisy”) i odnosi się do Podmiotów Korzystających z Serwisu.

1.3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Podmiotów Korzystających. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Podmioty Korzystające  były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Podmioty Korzystające  odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr). Dodatkowo każdy Podmiot Korzystający samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw (patrz pkt 4  Polityki Prywatności) związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie, w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

1.4. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które Korzystający z Serwisu będzie wchodził  poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.

1.5. O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowanych w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, Korzystający z Serwisu  będą powiadamiani drogą elektroniczną.

1.6. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.


2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1.  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

a) świadczenia przez Administratora usług dostępnych dla Użytkowników  poprzez Serwis tj. m.in.: udostępnienia danych osobowych Użytkowników Fotografowi jako osobnemu administratorowi oraz umożliwienia Użytkownikom dodawanie komentarzy w Serwisie,
podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku wykonanie umowy (akceptacja Regulaminu podczas wysłania Polecenia), której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) Kontaktu z Użytkownikami przez Administratora  w celu potwierdzenia wykonania usługi przez Fotografa,

podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku prawnie uzasadniony cel Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 

2.2. W zakresie świadczonych przez siebie usług Fotograf jest, odrębnym od Wydawcy, administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO. Wydawca Serwisu nie odpowiada za zgodność z prawem przetwarzania podjętych przez Fotografa.
 

2.3. Dane osobowe Fotografów  przetwarzane są w celach:

a) świadczenia przez Administratora zamówionych przez Fotografa usług, określonych w Regulaminie Fotografów,
podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Fotograf  tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) w celu marketingowym Administratora oraz podmiotów  trzecich  zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług, 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest tutaj zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;


2.4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika przy wysyłaniu Polecenia oraz podanie danych osobowych przez Fotografa przy rejestracji w Serwisie  jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia świadczenia usług przez Administratora.


2.5. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są:

a) Fotografowie, do których Użytkownik skierował Polecenie;
b) pozostałe podmioty, w stosunku do których powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia realizacji usług Serwisu w tym  firmy hostingowe, operatorzy systemów mailingowych wykorzystywanych przez Administratora - jako podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.


2.6. Odbiorcami danych osobowych Fotografów są:

a) Użytkownicy, którzy skierowali Polecenie do Fotografa;
b) podmioty, w stosunku do których powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu realizacji usług Administratora w tym w szczególności: biura księgowe, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe, firmy obsługujące oprogramowanie księgowe oraz operatorzy systemów mailingowych wykorzystywanych przez Administratora do celu wysyłki wiadomości mailowych.

 

2.7. Fotograf, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na etapie rejestracji lub korzystania z Serwisu, może wyrazić nadto zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora oraz osób trzecich w tym wykorzystania w tym celu automatycznych systemów wywołujących. 


2.8. Brak wyrażenia ww. zgód uniemożliwia Administratorowi przesyłanie informacji handlowych kierowanych drogą elektroniczną.


3. Okres przetwarzania danych


3.1. Dane Podmiotów Korzystających z Serwisu  będą przetwarzane:


a) przez okres niezbędny do realizacji usług określonych odpowiednio  w Regulaminie Pary Młodej lub Regulaminie Fotografa;
b) przez okres niezbędny do realizacji  Kontaktu z Użytkownikami przez Administratora:  w celu potwierdzenia wykonania usługi przez Fotografa;
c) do momentu skorzystania przez Podmioty Korzystając z Serwisu  z praw wymienionych poniżej w zakładce „Prawa Podmiotów Korzystających z Serwisu”, chyba że prawo zezwala na dłuższe przetwarzanie danych osobowych np. w celach archiwizacji lub obrony/dochodzenia roszczeń;
d) do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń pomiędzy Administratorem a Podmiotami Korzystającymi, chyba że prawo zezwala na dłuższe przetwarzanie danych osobowych np. w celach archiwizacji;

4. Prawa Podmiotów Korzystających z Serwisu, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

4.1. Podmiotowi Korzystającemu przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) celu przetwarzania;
b) kategorii odnośnych danych osobowych;
c) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
e) informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą - w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.


4.2. Podmiot Korzystający ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe.
Z uwzględnieniem celów przetwarzania Podmiot Korzystający, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.


4.3. Podmiot Korzystający ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („Prawo do Zapomnienia):

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania realizowanego na potrzeby marketingu bezpośredniego;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;


4.4. Podmiot Korzystający, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) Podmiot Korzystający kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Podmiot Korzystający, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Podmiotowi Korzystającemu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) Podmiot Korzystający wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.


4.5. Podmiot Korzystający, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Podmiot Korzystający ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

4.6. Podmiotowi Korzystającemu przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu  bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


4.7. Podmiotowi Korzystającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


4.8. W przypadku, w którym dane osobowe Podmiotu Korzystającego przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


4.9. Kontakt Podmiotu Korzystającego z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących mu uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
e-mail: pawel@mediabielsko.pl, adres pocztowy: Grupa Portali Weselnych Spółka Cywilna Paweł Strykowski, Magdalena Strykowska, ul. Legionów 26/28, Bielsko-Biała (43-300).

5. Informacja o plikach Cookies

5.1. Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Podmiotu Korzystającego przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.


5.2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Podmiotu Korzystającego Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:

5.3. Podmioty wymienione w powyższym punkcie  są administratorami danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu art. 4  pkt 7)  RODO.


5.4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


5.5. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Podmiotów Korzystających plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:

a) analizy zachowań Podmiotów Korzystających w Serwisie co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika- podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;
b) cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Podmioty Korzystające, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Podmiotów Korzystających oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,c) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne
z dnia 16 lipca 2004 roku.

5.6. W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak
i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Podmiot Korzystający korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
 

5.7. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne) lub do momentu skorzystania przez Podmiot Korzystający z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt. 4: „Prawa Podmiotów Korzystających
z Serwisu”).


5.8. Zapisy pkt. 4 „Prawa Podmiotów Korzystających z Serwisu” stosuje się odpowiednio do danych osobowych zawartych w plikach cookie.


5.9. Podmiot Korzystający może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Podmiotu Korzystającego. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Podmiot Korzystający może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Podmiotu Korzystającego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz zarządzać swoją zgodą na przetwarzanie cookies, klikając tutaj.

Wykonanie: DigiHex Systems