Fotografia ślubna i zdjęcia ślubne
Szukaj fotografa w Twoim mieście:

Regulamin współpracy


REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z SERWISEM 
www.fotograf-wesele.pl


  Definicje:

Para Młoda - osoba/osoby zainteresowane usługami ślubnymi, które zarejestrowały swoje  Polecenie przez Serwis;

Polecenie - każdorazowe wypełnienie formularza kontaktowego przy prezentacji Fotografa na  stronie Serwisu przez Parę Młodą; 

Serwis lub www.fotograf-wesele.pl - serwis internetowy prowadzony przez Wydawcę pod  adresem: www.fotograf-wesele.pl

Wydawca lub Redakcja - ma znaczenie nadane w § 1 ust. 3 Regulaminu

Fotograf - ma znaczenie nadane w § 1 ust. 1 Regulaminu

Regulamin- niniejszy Regulamin;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

UŚDE - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r (Dz.U. Nr 144 poz.  1204 z późn. zm.)

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (w rozumieniu UŚDE) za pomocą Serwisu przez Wydawcę  na rzecz osób zajmujących się fotografią ślubną (dalej jako: „Fotograf”). Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 UŚDE.
 2. W przypadku Fotografów, którzy zarejestrowali się w Serwisie od dnia 30.08.2018r. Regulamin stanowi całość stosunków umownych pomiędzy Fotografem a Wydawcą dotyczących świadczenia usług, o których mowa w  Regulaminie. W stosunku do Fotografów, którzy podpisywali z Wydawcą umowy oraz akceptowali regulamin obowiązujący do dnia 30.08.2018r. niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy wydany w zobowiązaniu ciągłym, o którym mowa art. 3841 kodeksu cywilnego i obowiązuje w stosunkach pomiędzy stronami o ile Fotograf nie wypowiedział umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
 3. Usługa świadczona jest przez Grupa Portali Weselnych P. Strykowski, M. Strykowska spółka cywilna, ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 5472115090 (dalej jako: „Wydawca”).


§2
Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług reklamowych przez Wydawcę na stronie internetowej Serwisu.
 2. W ramach świadczonych usług Wydawca na stronie internetowej Serwisu zamieszcza informacje o Fotografie: portfolio Fotografa, opis usług oraz jego ofertę fotograficzną tj. informacje podane przez Fotografa zgodnie z § 4 ust. 6 lit. b) i c). Obok ww. informacji Wydawca umieszcza interaktywny formularz kontaktowy umożliwiający złożenie Poleceń przez Parę Młodą. W ofercie oraz opisie Fotograf nie może  podawać swoich  danych kontaktowych ani też danych kontaktowych osób trzecich  takich jak: e-mail, telefon, adres www, nazwisko, nazwa firmy itp.
 3. Każdorazowe złożenie Polecenia przez Parę Młodą powoduje wysłanie tej informacji do Fotografa i Wydawcy oraz wysłanie danych kontaktowych Fotografa do Pary Młodej.
 4. Fotograf zobowiązuje się skontaktować niezwłocznie z każdą Parą Młodą, która wypełni formularz, przy czym dołoży wszelkich starań, by odbyło się to w ciągu 24 godzin od wypełnienia formularza.

§ 3
Prawa autorskie, prawa do wizerunku, zakaz dostarczania treści bezprawnych

 1. Fotograf oświadcza, iż w stosunku do zdjęć wgranych do Serwisu za pomocą panelu Fotografa, przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe, prawa do rozpowszechnienia wizerunków osób uwidocznionych na zdjęciach oraz, w przypadku w którym wizerunki tych osób pozwalają na ich pośrednią lub bezpośrednią identyfikację, prawo do przetwarzania ich danych osobowych w celach świadczenia usług opisanych niniejszym Regulaminem. Ponadto Fotograf oświadcza, że wygrywane do Serwisu zdjęcia nie naruszą żadnych innych praw osób trzecich w tym dóbr osobistych.
 2. W stosunku do zdjęć wgranych do Serwisu za pomocą panelu Fotografa, Fotograf udziela nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na następujących polach eksploatacji: udostępnienie utworów (fotografii) na stronie internetowej Serwisu w celu świadczenia przez Wydawcę usług, o których mowa w Regulaminie. Licencja zostaje udzielna na czas nieokreślony, wypowiedzenie odpowiednio: Regulaminu lub Umowy skutkuje wypowiedzeniem niniejszej licencji w terminach określonych w § 10 za wątkiem sytuacji, w której wypowiedzenie umowy przez Wydawcę  następuje bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 3. Fotografa obowiązuje zakaz umieszczania w Serwisie jakichkolwiek treści (w formie zdjęć lub opisów) naruszających obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 4
Początek współpracy

 1. Rejestracja danych w serwisie następuje poprzez panel – czyli specjalną stronę internetową, do której Fotograf ma dostęp po podaniu hasła. Login Fotografa to jego adres e-mail.
 2. Fotograf otrzymuje hasło po pierwszej wstępnej rejestracji. W przypadku, kiedy Fotograf zapomni hasła może skorzystać z funkcji „Przypomnienia hasła” dostępnej na stronie głównej serwisu.
 3. Hasło i dostęp do panelu są przeznaczone tylko dla Fotografa. Fotograf nie powinien udostępniać hasła do panelu osobom trzecim.
 4. W panelu administracyjnym znajduje się do skopiowania unikatowy link dla Fotografa, dzięki któremu bez wpisywania danych Fotograf loguje się do panelu administracyjnego.
 5. Jeden Fotograf może założyć tylko jedno konto na portalu. Niedopuszczalne jest, aby Fotograf posiadał kilka ofert w serwisie.
 6. Obowiązkiem Fotografa jest wykonanie następujących czynności:
  a) Uzupełnienie zakładki – Edycja danych ogólnych,
  b) Uzupełnienie zakładki – edycja danych opisowych,
  c) Uzupełnienie galerii ze zdjęciami.
 7. W przypadku niejasności co do sposobu uzupełnienia danych należy skontaktować się z redakcją serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo doboru i publikacji wybranych informacji podanych przez Fotografa.
 8. W danych opisowych jak i na zdjęciach Fotograf nie może podawać danych kontaktowych swoich ani osób trzecich (nazwiska, telefonów, adresu, loga, e-mail, adresu strony www, nazwy firmy, numerów komunikatorów itd.)  Fotograf wyraża zgodę na publikację swoich zdjęć w portalu www.fotograf-wesele.pl bez podpisu.
 9. Fotograf musi przesłać poprzez panel przynajmniej 16, a maksymalnie 100 zdjęć własnego autorstwa. Zdjęcia powinny być przykładem fotografii ślubnej i prezentować umiejętności Fotografa.
 10. Panel przyjmuje zdjęcia spełniające wymogi techniczne (maksymalny rozmiar pliku: 4MB, rozszerzenie: JPG, PNG) – w przypadku problemów technicznych, zdjęcia można przesłać mailem na adres redakcji serwisu.
 11. Umieszczane w Serwisie dane oraz zdjęcia można później zmieniać oraz uzupełniać.
 12. Do efektywnego korzystania ze Serwisu, w tym do skutecznego korzystania z jego funkcjonalności niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari), umożliwiającą prawidłowe wypełnienie formularzy, a także inne dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.

§ 5
Edycja informacji

 1. Po rozpoczęciu współpracy oraz w trakcie publikacji oferty na stronie serwisu, Fotograf może w każdej chwili edytować swoją ofertę. Możliwość edycji dotyczy zarówno samej treści prezentowanej oferty, jak również zdjęć zamieszczonych w galerii.
 2. Zdjęcia prezentowane w ofercie Fotografa muszą spełniać określone wymogi techniczne podane na stronie: maksymalny rozmiar pliku: 4MB, rozszerzenie: JPG, PNG. Ograniczenia w formacie zdjęć podyktowane są przejrzystością strony Fotografa i jakością prezentowanych zdjęć.
 3. Fotograf prezentuje cennik swojej oferty standardowej (która, w stosunku do treści, jest jednakowa dla wszystkich współpracujących Fotografów) w celu umożliwienia Parom Młodym szybkiego porównania cen. Dodatkowo każdy Fotograf ma możliwość dodania ofert niestandardowych z uwzględnieniem własnych cen oraz treści oferty. W każdej chwili istnieje możliwość zmiany cen zarówno w ofercie standardowej jak i niestandardowej.
 4. Dla relacji usługi odnoszącej się do konkretnej oferty prezentowanej przez Fotografa w dniu skierowania przez Parę Młodą  Polecenia,  obowiązuje cennik z dnia przesłania przez Parę Młodą   Polecenia.
 5. Po uzupełnieniu całego profilu Fotograf współpracujący z serwisem ma możliwość udostępniania wolnych terminów w swoim kalendarzu, w zakładce „edycja terminów”. Aktywowanie takiej funkcji pozwala na uniknięcie zapytań za strony Par Młodych dotyczących tylko wolnego terminu w dniu ich ślubu oraz poprawę pozycji przy wyszukiwaniu Fotografa przez Pary Młode, które określiły termin ślubu.


§ 6
Polecenia - zbieranie, kontakt

 1. Para Młoda wysyłając Polecenie wypełnia formularz kontaktowy dostępny w ofercie każdego Fotografa. Polecenie to trafia w formie wiadomości mailowej zarówno do Fotografa jak i do redakcji serwisu.
 2. Fotograf ma obowiązek skontaktowania się z Parą Młodą w przeciągu 24 godzin od otrzymania polecenia. Jeżeli kontakt w tym czasie jest niemożliwy (np. urlop, wyjazd itp.) Fotograf powinien umieścić w widoczny sposób taką informację w swojej ofercie.
 3. Fotograf nie może przekazać danych osobowych Pary Młodej osobom trzecim bez zgody ww. osób.
 4. W przypadku, kiedy Fotograf nie będzie mógł wykonać usługi dla Pary Młodej może przesłać jej unikatowego linka polecającego innych fotografów, który jest dostępny do pobrania w panelu administracyjnym Fotografa. Dotyczy to także innych poleceń otrzymanych spoza portalu.
 5. W przypadku kiedy Fotograf prześle linka polecającego do Pary Młodej i dzięki temu inny Fotograf zrealizuje Polecenie, to Fotograf polecający otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50zł brutto. Historia Poleceń jest widoczna w panelu administracyjnym.
 6. Kwotę, o której mowa w ust. 5 powyżej Fotograf może otrzymać przelewem (żądanie to należy zgłosić do Wydawcy, warunkiem wykonania przelewu jest wystawienie przez Fotografa faktury VAT na kwotę wskazaną w ust. 5 powyżej), Fotograf może również potrącić ww. kwotę od następnej Faktury VAT wystawionej w portalu za zrealizowane Polecenie.
 7. W przypadku otrzymania Poleceń, które w treści nie zawierają konkretnych informacji od Pary Młodej (np. reklama, propozycje współpracy lub spam) należy skontaktować się z Wydawcą w celu usunięcia takiego Polecenia. Jeżeli Polecenie zostanie usunięte wówczas nie będzie ono wliczane do statystyk Fotografa  prezentowanych w jego ofercie.


§ 7
Oznaczenie poleceń, rozliczenie, płatności

 1. Fotograf współpracujący z serwisem ma obowiązek oznaczenia Poleceń, które otrzymuje od Pary Młodej. Każde Polecenie należy oznaczyć w swoim panelu w zakładce „Twoje polecenia”, jako zrealizowane bądź niezrealizowane. Fotograf powinien oznaczyć takie polecenia w ciągu 7 dni od daty ślubu / wesela podanej przez Parę Młodą w zapytaniu wysłanym ze strony www.fotograf-wesele.pl.
 2. Wydawca serwisu wysyła przypomnienia mailowe o konieczności oznaczenia poleceń.
 3. Natychmiast po oznaczeniu Polecenia jako zrealizowane zostanie wystawiona faktura VAT, którą Fotograf otrzymuje mailem. Fakturę można także pobrać w panelu administracyjnym. Termin płatności faktury VAT mija po 7 dniach od daty jej wystawienia. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe firmy Grupa Portali Weselnych P. Strykowski, M. Strykowska s.c., Pekao o/BB 62 1240 1170 1111 0010 2951 9348.  Fotograf ma możliwość zapłaty za fakturę VAT w formie przelewu lub za pośrednictwem serwisu www.platnosci.pl.
 4. Wartość faktury VAT za zrealizowane polecenie wynosi:
  • 150 zł brutto za jedno zrealizowane polecenie,
  • 115 zł brutto w przypadku kiedy Fotograf - www.fotograf-wesele.pl oraz Kamerzysta - (www.filmy-wesele.pl, www.kamerzysta.pl) mają połączone konta w obu serwisach oraz podwójna usługa (Foto i Video) została zrealizowana dla jednego klienta. Cena dotyczy każdej z usług.
 5. Osoby zarejestrowane w portalu www.fotograf-wesele.pl po dniu 21.11.2011, domyślnie otrzymują oryginał dokumentu płatności drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wydawca wysyła przypomnienie w formie wiadomości e-mail z prośbą o uregulowanie należności. Jeżeli mimo to należność nie wpłynie na konto, ponowny kontakt (telefoniczny) przypomina o zapłacie należności. Wydawca serwisu ma prawo do zawieszenia oferty Fotografa (usunięcia ze strony) do czasu uregulowania należności.
 7. W sytuacji nie dotrzymania terminu płatności Wydawca ma prawo do rozwiązania umowy z Fotografem bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 8. Usługę świadczoną przez Wydawcę uznaje się za wykonaną w momencie, kiedy Fotograf lub Para Młoda potwierdzi wykonanie usługi i Fotograf opłaci stosowną prowizję.
 9. Wydawca ma prawo do weryfikacji poleceń oznaczonych przez Fotografa jako „niezrealizowane” lub nieoznaczonych przez Fotografa. W tym celu Wydawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Pary Młodej z prośbą o dostarczenie informacji o fakcie realizacji polecenia.
 10. Jeżeli Fotograf nie oznaczył danego Polecenia jako „zrealizowane” a Para Młoda potwierdzi realizację polecenia przez Fotografa, z którym nawiązała kontakt poprzez portal www.fotograf-wesele.pl Fotograf ma obowiązek rozliczenia się z Wydawcą za to Polecenie, a Wydawca ma prawo wystawić fakturę VAT za wykonaną usługę.
 11. Ust. 10 powyżej stosuje się w przypadku, kiedy Fotograf nie wykonana bezpośrednio usługi dla Pary Młodej, z którą kontakt nastąpił przez portal www.fotograf-wesele.pl, ale skontaktuje Parę Młodą z osobą/firmą trzecią, która tą usługę wykona.
 12. Jeżeli nawet pierwszy kontakt Pary Młodej nastąpi wcześniej niż poprzez portal www.fotograf-wesele.pl, a Para Młoda wysłała Polecenie, to uznaje się, że na moment pierwszego kontaktu Para Młoda nie podjęła jeszcze decyzji i jeżeli doszło do wykonania usługi fotograficznej przez Fotografa to Fotograf jest zobowiązany do wniesienia opłaty prowizyjnej.


§ 8
Opinie, komentarze

 1. Fotograf może otrzymać komentarz za wykonaną usługę od Pary Młodej, która skontaktowała się z nim poprzez serwis www.fotograf-wesele.pl.
 2. Wydawca zachęca do proponowania Parom Młodym umieszczanie komentarzy, które znacząco wpływają na wizerunek Fotografa w serwisie.


§ 9
Wyróżnienia Fotografów, reklama, kolejność prezentacji

 1. O kolejności wyświetlania oferty Fotografa na stronie serwisu decydują punkty lojalnościowe. Punkty są przyznawane lub odejmowane według następującego wzoru:
  • Każdy miesiąc współpracy Fotografa z serwisem +5 pkt.
  • Każde polecenie oznaczone jako zrealizowane oznaczone później niż 60 dni przed datą ślubu (faktura VAT) +25 pkt.
  • Każde polecenie  oznaczone jako zrealizowane oznaczone nie później niż 60 dni przed datą ślubu (faktura VAT) +50 pkt.
  • Każdy komentarz od pary młodej, która kontaktowała się z fotografem poprzez serwis i której polecenie zostało zrealizowane +5 pkt.
  • Dodanie linku do serwisu www.fotograf-wesele.pl na własnej stronie związanej z fotografią +150 pkt. (jednorazowo).
  • Dodanie dwóch wybranych linków na własnych stronach (max. dwóch) związanych z fotografią/videofilmowaniem do serwisu www.filmy-wesele.plwww.kamerzysta.pl, www.auta-wesele.pl, www.lokale-wesele.pl, www.wesele.com.pl oraz www.muzyka-wesele.pl +50 pkt. (jednorazowo za każdy serwis).
  • Spóźnienie o 7 dni z oznaczeniem poleceń -5 pkt.
  • Spóźnienie o 14 dni z oznaczeniem poleceń -20 pkt.
  • Spóźnienie o 7 dni z płatnością za fakturę proforma -5 pkt.
  • Spóźnienie o 14 dni z płatnością za fakturę proforma -20 pkt.
 2. Raz w roku przeliczane są wszystkie polecenia przesłane do Fotografów. Na podstawie tej analizy fotografowie otrzymują punkty bonusowe na okres jednego roku:
  • 1 500 punktów lojalnościowych, jeżeli % realizacji jest wyższy niż 15%
  • 1000 punktów lojalnościowych dla fotografów, którzy zrealizowali jakikolwiek ślub w ostatnim roku, przy czym % realizacji jest większy niż 8%.
  • 500 punktów lojalnościowych dla fotografów, którzy posiadają konto w serwisie nie dłużej niż 24 miesiące, a otrzymali 5 lub mniej poleceń oraz nie dotyczą ich dwa powyższe warunki.
  Procent realizacji to stosunek poleceń zrealizowanych w danym roku lub w przeciągu ostatnich dwóch lat (pod uwagę brany jest korzystniejszy dla fotografa wynik) do wszystkich poleceń, których data ślubu przypada na dany rok / dane dwa lata. Polecenia, które przypadają na tą samą datę ślubu zliczane są jako jedno polecenie.
 3. Istnieje możliwość wykupienia punktów promocyjnych. Punkty promocyjne przyznawane są na okres miesiąca i wliczają się do sumy punktów lojalnościowych oraz punktów bonusowych, decydując tym samym o pozycji na listach wyszukiwania.
 4. Po wyborze w wyszukiwarce konkretnego miasta najpierw wyświetlają się oferty Fotografów, którzy obsługują dane miasto w kolejności według liczby pkt. lojalnościowych. Na dalszych miejscach znajdują się oferty Fotografów, nieposiadający punktów lojalnościowych którzy również realizują usługi w wyszukanym mieście (jednym z min. 10 wymienionych w ofercie).
 5. Na głównej stronie prezentowane są profile piętnastu Fotografów jako „Fotografowie Miesiąca”. Początkiem każdego miesiąca wybierani są Fotografowie, którzy w miesiącu poprzedzającym oznaczyli jako zrealizowane najwięcej poleceń otrzymanych poprzez serwis www.fotograf-wesele.pl.
 6. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowej promocji wizytówki w portalu


§ 10
Zakończenie współpracy

 1. Fotograf ma możliwość rezygnacji ze współpracy z serwisem na etapie uzupełniania swojego profilu. W tym celu Fotograf powinien przesłać rezygnację wysyłając mail na adres Wydawca@fotograf-wesele.pl.
 2. Fotograf ma prawo do wypowiedzenia umowy (dotyczy Fotografów, którzy zawierali pisemną umowę z Wydawcą)  lub Regulaminu z zachowaniem  14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. W sytuacji zakończenia współpracy z Wydawcą, oferta Fotografa zostaje usunięta ze strony Serwisu z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust 4 poniżej. Wszystkie polecenia, jakie Fotograf otrzymał do czasu wygaśnięcia oferty, niezależnie od tego czy ich realizacja nastąpiła po zakończeniu współpracy  powinny być uregulowane na korzyść serwisu tzn. Fotograf ma obowiązek rozliczenia się w sposób uregulowany w §7
 4. Wydawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z Fotografem, nie uwzględniając 14 dniowego okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy:
  • Fotograf zalega z opłatami na rzecz serwisu;
  • Fotograf otrzymuje negatywne komentarze dotyczące jakości świadczonych przez niego usług od Par Młodych, które skontaktowały się z nim poprzez serwis;
  • Fotograf nie odpowiada na polecenia przesyłane przez Pary Młode za pośrednictwem serwisu;
  • Fotograf narusza istotne postanowienia umowy, a także narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np. zamieszcza opisy lub zdjęcia naruszające prawa osób trzecich, zamieszcza zdjęcia, których nie jest autorem bądź w stosunku do których nie przysługują mu prawa do upubliczniania wizerunku);
  • Fotograf zamieszcza dane kontaktowe, swoje lub osób trzecich, w treści swojej oferty oraz na zdjęciach;
  • W przypadku, w którym z informacji pozyskanych od Pary Młodej przez Reklamobiorcę, wynika iż Fotograf wykonał usługę, przy czym Fotograf nie powiadomił Reklamobiorcy o fakcie wykonania usługi;
  • W przypadku nieterminowego lub nierzetelnego potwierdzania wykonania usługi dla Pary Młodej przez Fotografa.

 

§ 11
Dane osobowe

 1. Zasady dotyczące przetwarzania przez Wydawcę danych osobowych Fotografa określa Polityka Prywatności.
 2. W zakresie realizacji Usług opisanych w  § 2 niniejszego Regulaminu, Strony, każda w zakresie własnych usług świadczonych dla Pary Młodej, są niezależnymi administratorami danych osobowych Pary Młodej. Fotograf jest w pełni odpowiedzialny za realizację własnych obowiązków administratora danych osobowych w tym za realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO.
 3. Fotograf ponosi wobec Wydawcy odpowiedzialność za wszelką szkodę, którą Wydawca poniesie na skutek niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Fotografa, w tym lecz nie wyłączenie w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania względem Pary Młodej obowiązku informacyjnego lub niedostatecznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
 4. Wydawca serwisu nie udostępnia danych osobowych Fotografa osobom trzecim. Wszelkie informacje na temat adresu, telefonu itp. są do wglądu tylko dla pracowników serwisu,  Par Młodych oraz wskazanych w Polityce Prywatności podmiotów, którym dane powierzenie są do przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym RODO.
 5. W związku z faktem, iż w ramach usług realizowanych przez Wydawcę, Fotograf wgrywa do Serwisu zdjęcia i tym samym udostępnia wizerunki uwidocznionych tam osób, Fotograf oświadcza iż jest administratorem danych osobowych tych osób w rozumieniu art. 4 pkt. 7) RODO. W związku z powyższym Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania, o treści wskazanej w ust. 6-10 poniżej.
 6. Strony ustalają, iż o celu i sposobie wykorzystania danych, o których mowa w ust. 5 powyżej decyduje wyłącznie Fotograf.
 7. Wydawca  jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć takie środki zabezpieczające dane jakie wymagają przepisy prawa.
 8. Powierzenie przetwarzania danych następuje na okres obowiązywania niniejszego Regulaminu.
 9. Wydawca w związku z powierzeniem przetwarzania danych zobowiązany będzie w szczególności do:
  a. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji usług , o których mowa w § 2 Regulaminu oraz na inne udokumentowane polecenie Fotografa jako administratora danych osobowych;
  b. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy;
  c. podejmowania wszelkich środków koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
  d. do wspomagania Fotografa jako administratora w zakresie odpowiadania na żądania użytkowników dotyczące przetwarzania ich danych;
  e. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, pomagać Fotografowi jako administratorowi danych osobowych w realizacji obowiązków dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, zgłaszania do właściwych organów naruszeń ochrony danych osobowych, zawiadamiania użytkowników o naruszeniu tej ochrony, oraz w pozostałym zakresie wymaganym przez prawo;
  f. po zakończeniu świadczenia usług opisanych Umową, zależnie od decyzji Fotografa - usunięcia lub zwrotu danych, do których ma dostęp;
  g. udostępnienia Fotografowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz przepisach prawa;
  h. wykonywania innych obowiązków dotyczących przetwarzania danych, które są przewidziane przez prawo lub tę Umowę;
 10. Wydawca niezwłocznie powiadomi Fotografa  o wszelkich czynnościach i postępowaniach prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy państwowe.

§ 12
Reklamacje

 

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi Usługami na łamach Serwisu mogą być reklamowane przez Fotografa poprzez zgłaszanie tego Wydawcy na adres e-mail: wydawca@fotograf-wesele.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Fotografa;
  b) przedmiot reklamacji,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 4. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawca powiadomi Fotografa za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 2 powyżej.

§ 13
Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2019 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W przypadku sprzeczności między postanowieniami niniejszego regulaminu a warunkami współpracy indywidualnie i pisemnie uzgodnionymi między serwisem a Fotografem, stosuje się warunki indywidualnie uzgodnione.
Wykonanie: DigiHex Systems