Fotografia ślubna i zdjęcia ślubne
Szukaj fotografa w Twoim mieście:

Regulamin korzystania z portalu


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU FOTOGRAF-WESELE.PL
 

 Definicje:

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu przez Wydawcę na rzecz osób zainteresowanych skorzystaniem z usług fotografii ślubnych – Użytkowników. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 UŚUDE.
   
 2. Usługa świadczona jest przez Grupa Portali Weselnych P. Strykowski, M. Strykowska spółka cywilna, ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 5472115090 (dalej jako: „Wydawca”).
   
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2018 r.
   
 4. Komunikacja z Wydawcą może być prowadzona pocztą tradycyjną wysyłaną na adres wskazany w ust. 2 powyżej, pocztą elektroniczną – adres wydawca@fotograf-wesele.pl, za pośrednictwem telefonu (33) 470 30 45.

 

§ 2
Przedmiot Regulaminu/Usługi Wydawcy

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad świadczenia usług przez Wydawcę na stronie internetowej Serwisu na rzecz Użytkowników.
   
 2. W ramach funkcjonalności Serwisu, Wydawca udostępnia usługi polegające na możliwości wyszukania Fotografa, zapoznania się z jego portfolio i warunkami świadczenia przez niego usług oraz skontaktowania się z nim w celu nawiązania współpracy. Skorzystanie z funkcjonalności Serwisu nie wymaga uprzedniej rejestracji ani założenia konta.
   
 3. Kontakt z Fotografem następuje poprzez wypełnienie formularza kontaktowego „Napisz do fotografa” znajdującego się każdorazowo na profilu danego Fotografa oraz po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru i użycie funkcjonalności „Poproś o kontakt”.
   
 4. Każdorazowe złożenie Polecenia przez Użytkownika powoduje zapisanie tych treści u Wydawcy, ich weryfikację przez Wydawcę pod kątem kompletności i zgodności z warunkami niniejszego Regulaminu, a następnie wysłanie informacji zawartych w Poleceniu do Fotografa oraz wysłanie danych kontaktowych Fotografa do Użytkownika.
   
 5. Po realizacji usługi przez Fotografa, Wydawca za pośrednictwem Serwisu umożliwi Użytkownikowi wystawienie komentarza oraz ocenę wyświadczonych usług.
   
 6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:

  a) podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych,
  b) publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  c) wykorzystywania funkcjonalności Serwisu do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  d) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Wydawcy, Fotografa lub innych Użytkowników,
  e) wykorzystywania usług Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Wydawcy
   
 7. Polecenia i komentarze pozostawiane przez Użytkowników w Serwisie niezgodne z ust. 6 lit. b) będą usuwane.
   

§ 3
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługi opisane w §2 oferowane przez Wydawcę maja charakter usług świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Umowa między Użytkownikiem a Wydawcą zawierana jest na czas nieokreślony w momencie akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności oraz skorzystania z funkcjonalności „Poproś o kontakt”.
   
 3. Wydawca jedynie pośredniczy w kontakcie pomiędzy Fotografem a Użytkownikiem i nie odpowiada za rzeczowość ani aktualność treści umieszczanych w Serwisie przez Fotografów, w szczególności nie gwarantuje, iż ceny usług podane przez Fotografów będą zgodne z końcową ustaloną pomiędzy Fotografem a Użytkownikiem ceną usługi świadczonej przez  Fotografa.
   
 4. Usługi świadczone są przez Wydawcę nieodpłatnie.
   
 5. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z usług Serwisu poprzez wysłanie dyspozycji do Wydawcy o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: wydawca@fotograf-wesele.pl lub pocztą tradycyjną na adres Wydawcy wskazany w §1 ust. 4, co skutkowało będzie usunięciem wszystkich danych dotyczących Użytkownika znajdujących się w Serwisie, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w Polityce Prywatności. Wydawca nie ma wpływu na dysponowanie danymi Użytkownika przez Fotografa, który w zakresie usług własnych jest osobnym od Wydawcy administratorem danych osobowych.
   
 6. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, poprzez wysłanie dyspozycji do Wydawcy o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: wydawca@fotograf-wesele.pl lub pocztą tradycyjną na adres Wydawcy wskazany w §1 ust. 4. Przykładowy wzór formularza realizacji prawa do odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
   

§ 4
Zmiana Regulaminu

 1. Wydawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
   
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika.
   
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie postanowieniami §3 ust. 5.
   

§ 5
Dane osobowe

 1. Zasady dotyczące przetwarzania przez Wydawcę danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.
   
 2. W zakresie realizacji Usług opisanych w § 2 niniejszego Regulaminu, Wydawca i Administrator, każda w zakresie własnych usług świadczonych dla Użytkownika, są niezależnymi administratorami danych osobowych Użytkownika.
   

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Wydawcy na adres e-mail: wydawca@fotograf-wesele.pl
   
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
  b) przedmiot reklamacji,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację.
   
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
   
 4. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 2 powyżej.
   

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Do efektywnego korzystania ze Serwisu, w tym do skutecznego korzystania z jego funkcjonalności niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, GoogleChrome >17, Opera, Safari), umożliwiającą prawidłowe wypełnienie formularzy, a także inne dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.
   
 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
   
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych.
   
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych Wydawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.
   
 5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami - przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807 z późn. zm.),oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, o ile zastosowania nie znajdą, w zakresie umów z udziałem konsumentów, przepisy odrębne w zakresie w jakim zapewniają ochronę praw konsumentów.

 

Wykonanie: DigiHex Systems